Supervisie

Supervisie als begeleidingsvorm voor professionals. Het is een persoonlijke begeleidingsvorm van leren, waarin jij als professional centraal staat. De supervisant ontwikkelt zicht op de invloed van zijn/ haar persoon op de uitvoering van het werk, in het contact met collega’s en in het contact met cliënten. Daarbij wordt de supervisant begeleidt door de supervisor tot het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. Supervisie is geschikt voor werkers in een mensgericht beroep die;

  • Kritisch naar hun functioneren willen kijken
  • Zich verder willen bekwamen in hun beroep, door meer zicht te krijgen op persoonlijk functioneren.
  • Die vastlopen in de uitvoering van hun werk en dat willen veranderen.
  • Voor een nieuwe uitdaging in hun werk staan.
  • Meer zicht willen verwerven in hun denken, voelen, willen en handelen in de uitoefening van hun beroep.
  • Hierdoor inzicht te krijgen in hun werkgedrag en bereidt zijn te experimenteren met een vernieuwende/andere houding in het werk.

Werkwijze
Supervisie bestaat uit een reeks van 10 tot 15 bijeenkomsten, die om de 2 a 3 weken plaatsvinden. Een individuele bijeenkomst duurt één uur. Het supervisietraject bestaat uit een start, een midden en een einde. Tijdens dit traject is in de derde zitting een klikmoment, waarin gekeken wordt of de supervisor en supervisant aansluiten op elkaar. Iedere bijeenkomst wordt een actuele werksituatie op methodische wijze besproken. Hierin wordt gekeken naar het persoonlijke leerproces van de supervisant. Vooraf aan de zitting wordt deze werksituatie aangeleverd, samen met een reflectieverslag over het geleerde in de vorige bijeenkomst. In supervisie ontdekt u welke invloeden er spelen op uw werkhouding. Uw denken en voelen, met betrekking tot uw handelen, zal centraal staan. U krijgt inzicht op uw handelen door te onderzoeken vanuit welke normen, waarden, motieven, overtuigingen, kwaliteiten u handelt. De supervisant zal zowel zijn/ haar valkuilen (eerder) herkennen en hier bewust mee omgaan als zijn/haar kwaliteiten nog beter in te zetten in zijn/haar werk.

NEEM CONTACT OP

Coaching

Coaching is een andere vorm van begeleiding vergeleken met therapie. Bij coaching werken we aan vooraf geplande concrete doelen, waar jij verbetering in wilt zien. Deze trajecten kunnen heel kort zijn, maar ook juist verspreid over langere tijd plaatsvinden.

Een coachingstraject kan zowel voor privé situaties geschikt zijn, als voor werk- of schoolsituaties.

Bij coaching maken we gebruik van verschillende methodieken, die we ons eigen hebben gemaakt door onze verschillende opleidingen en werkervaringen.

NEEM CONTACT OP

Therapie

Kinderen kunnen om allerlei redenen vastlopen in hun ontwikkeling. De oorzaak hiervan kunnen verschillende problemen zijn zoals ingrijpende gebeurtenissen en/ of psychische problemen), waardoor hun ontwikkeling belemmert wordt.
De drie belangrijkste probleemgebieden zijn: traumatische ervaringen, emotionele problemen en/of sociale problemen.
Jonge kinderen kunnen vaak nog niet verwoorden wat er in hun omgaat, maar laten dit vaak wel door hun spel heen zien.

Spel als hulpmiddel
Speltherapie is van oorsprong een vorm van psychotherapie voor kinderen. Vanuit Caritas Netwerk benaderen wij traumatische ervaringen vanuit de psychotherapie en emotionele problemen en sociale problemen vanuit de oplossingsgerichte methodiek.

Binnen deze therapie wordt het spel gebruikt als hulpmiddel om weer in ontwikkeling te komen, om te groeien en om te verwerken. Juist voor kinderen is het vaak moeilijk om onder woorden te brengen wat ze denken, voelen en beleven. Terwijl in spel vaak heel goed te zien is wat een kind denkt, vindt of voelt en juist ook doet. Spel is een goed middel om ervaringen te verwerken, gedachten, gevoelens en wensen te uiten en te experimenteren met ander gedrag. Bij Caritas Netwerk werken wij niet alleen met jonge kinderen, maar juist ook met oudere kinderen/ jongeren. Ook voor jongeren is het niet altijd prettig om te moeten praten, of helpt het praten niet direct. Leren door spel, leren door doen en daardoor leren door ervaren, staat bij spelttherapie centraal en juist dat is vaak ook voor jongeren, die ouder zijn prettig.

Rol van de therapeut
De speltherapeut werkt clientgericht. Hij sluit aan bij het kind en is volgend in het spel. Hij zorgt ervoor dat het kind nieuwe ervaringen opdoet en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te krijgen. De speltherapeut benoemt hardop wat hij ziet gebeuren in het spel van het kind en geeft zo het kind ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen.

Gestalttherapie is geschikt voor iedereen, die ernaar verlangt zichzelf te zijn en te doen wat hij in werkelijkheid wilt. Mensen, die psychische problemen en klachten hebben, zijn vaak vastgelopen in zichzelf of in hun contact met de omgeving. Ze weten niet goed wat ze nodig hebben en hoe ze hun problemen kunnen oplossen.

Gestalttheorie als uitgangspunt in de begeleiding
Gestalttherapie wordt ook wel de psychotherapie van het contact genoemd. Op het moment dat het contact met je omgeving is verstoord en je niet in staat bent om dit te herstellen, kan je problemen ervaren. In de gestalttherapie gaat de therapeut ervan uit dat er veel antwoorden in de mens zelf zitten. Er wordt veel gewerkt in het hier en nu en het opdoen van nieuwe ervaringen binnen de therapie. Door stil te staan bij jouw patronen, jouw manier van leven, ontdek je gedurende de therapie wat wel en niet helpend voor jou is en wat nodig is om anders met je problemen om te gaan om zo steeds meer jezelf te worden (in relatie tot je omgeving).

Rol van de therapeut
De therapeut nodigt je uit om te komen met wat jij hebt. Jij mag er zijn, zoals je bent. Daarbij zal de therapeut zich richten met jou op ‘ gewaar-zijn’. Dit betekent je bewust worden van wat je lichaam, je gevoel aangeeft. Veel mensen negeren hun gevoel of hetgeen hun lichaam hun aangeeft. De gestalttherapeut helpt je juist bewust hiervan te worden, zodat dit op de voorgrond komt en de aandacht krijgt.

Je wordt uitgenodigt om vooral te ervaren wat er in je omgaat. Daarbij richt de therapeut zich in eerste instantie op het hier en nu, maar ook ervaringen van eerder en verleden kunnen aanbod komen.

In elk gezin zijn er soms (kleine) problemen of spanningen. Meestal lukt het om deze spanningen of problemen, eventueel met behulp van vrienden of familie, op te lossen. Soms lukt het niet om de klachten zelf op te lossen en worden ze steeds groter. Gezinstherapie is dan een goede mogelijkheid om beter of anders met de problemen in het gezin om te gaan.

Klachten of problemen staan nooit op zichzelf. Vaak hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft.
Gezinstherapie kan daarom ook heel goed zijn voor mensen die een indivdueel probleem hebben, maar wel deel uit maken van een gezin(systeem). Juist omdat een gezin soms de oorzaak kan zijn van problemen, soms de problemen in stand houdt, maar nog belangrijker; ook vaak (deel van) de oplossing! van het probleem kan worden.

Als een gezinslid ziek is, heeft dat niet alleen gevolgen voor diegene zelf, maar voor het hele gezin als geheel en voor elk gezinslid persoonlijk. Belangrijk is dan om te kijken naar wat dit voor ieder (en voor het gezin als geheel) betekent. En vervolgens waar de krachten in het gezin liggen om anders met de problemen om te gaan.

 Verbondenheid en autonomie als uitgangspunt
Vaak zien we dat ‘ live events’ zoals; overlijden, ziekte, scheiding, geboorte, verandering van baan, de oorzaak zijn van problemen of spanningen binnen een gezin. Maar ook sluipen de problemen soms ongemerkt in een gezin en kom je er ook niet uit.

Zoveel mensen, zoveel wensen, wordt er weleens gezegd. Als we kijken naar een gezin heeft ieder gezinslid zijn eigen karakter, zijn eigen persoonlijkheid, die mede bepaalt hoe ieder met zijn situatie, het probleem omgaat. Elk gezinslid is autonoom en ook verbonden met de andere gezinsleden. Belangrijk binnen de therapie is om te kijken hoe iedereen dit voor zichzelf vorm geeft en waar begrip voor de ander kan ontstaan en ontdekt kan worden wat er ontbreekt, zodat verandering plaats kan vinden.

Rol van de therapeut
De therapeut zorgt ervoor dat de gesprekken gericht zijn op de aangemelde problemen, maar ook op de relaties in het gezin en de reactiepatronen in het gezin. De therapeut maakt gebruik van wat er afspeelt in het hier en nu tijdens de gesprekken. Daarbij zal hij actief, betrokken en persoonlijk zijn.

Voor iedereen die een partnerrelatie heeft, waarbij de groei eruit is of de problemen niet ‘vanzelf ‘ oplossen. Soms kan je al jaren lopen met een gevoel dat het niet lekker gaat, soms kan een ingrijpende gebeurtenis je relatie op zijn kop zetten.

Elke relatie kent zijn ups en downs. Dit hoort bij een relatie. Wanneer conflicten, ontevreden gevoelens, onbegrip, eenzaamheid blijven terug komen binnen de relatie, is het goed om te kijken wat jullie verder kan helpen. Vaak is het makkelijker om naar de ander te wijzen. In een relatie hebben beiden een aandeel, hier wordt dan ook in de gesprekken bij stil gestaan.

Verbondenheid en autonomie als uitgangspunt
Binnen een relatie nemen partners ieder hun eigen plek in. Ze zijn beide autonoom en beide in verbinding met elkaar. Hoe blijf je autonoom/ trouw aan jezelf, aan wie jij bent binnen de relatie/verbondenheid met je partner, met zijn of haar verwachtingen?

Kijken naar je relatie vanuit dit uitgangspunt, zorgt dat er zicht komt op wat er in je relatie speelt. Daarbij wordt gekeken naar hoe jullie met elkaar omgaan, de manier waarop jullie communiceren en wat onderliggende oorzaken, emoties, pijnpunten kunnen zijn.

Rol van de therapeut
De therapeut zal zich richten op de communicatie tussen elkaar, niet het individuele probleem staat centraal, maar de relatie zelf staat centraal en hoe deze wordt vormgegeven. De therapeut zal juist ook werken vanuit de ervaringen die ontstaan tijdens de gesprekken en geregeld een actieve rol innemen om jullie samen met elkaar in gesprek te laten komen.

Psychosociale therapie is voor iedereen, die vastloopt in het leven. Geen mens maakt alleen de leuke, plezierige kanten van het leven mee.

Soms blijf je aanlopen tegen angsten, onzekerheid of problemen in je werk of relaties. Even onzeker zijn hebben meer mensen last van, maar blijvend en steeds hier weer last van hebben, maakt dat hulp zoeken soms nodig is.

Soms kunnen heftige gebeurtenissen zoveel impact op je leven hebben, dat ondanks wilskracht, ondanks ontwijken, ze toch je leven gaan bepalen. Het leven kan je dan soms net te veel zijn; zorgt dat je blijvend onrustig bent, of aan het wankelen raakt of misschien volledig instort.

Op zo’n moment is het helpend om inzicht te krijgen, om van overleven naar leven te gaan, om van stress naar ontspanning te komen, om van rennen naar stil staan te gaan, van wegstoppen naar accepteren. Kortom om weer meer in het leven zelf te kunnen staan, en te zijn wie je bent en wilt zijn.

Psychosociale therapie als begeleidingsvorm
Tijdens de gesprekken verteld u waar u last van heeft (en (eventueel) wat u zou willen bereiken in de therapie). Afhankelijk van uw hulpvraag en de oorzaak, zal de therapeut met u kijken naar welke methodiek het beste aansluit. We kijken naar welke patronen u heeft, welke patronen in deze situatie helpend zijn en welke vroeger juist helpend waren, maar nu niet meer. U leert om nieuwe patronen te ontwikkelen. U leert nieuwe vaardigheden aan voor uw situatie.

Rol van de therapeut
De rol van de therapeut is luisterend, maar ook actief, betrokken en persoonlijk. Samen met u zullen we geregeld evalueren of u baat heeft bij de gesprekken. De therapeut zal zijn best doen om dat wat u al in huis heeft te versterken, wat u niet in huis heeft, maar wel nodig, aan te brengen . Daarnaast zal de therapeut gericht zijn om destructief gedrag, -om uw problemen op te lossen-, om te buigen naar constructief gedrag.

NEEM CONTACT OP

Training

Afgelopen jaren hebben we steeds meer ervaren dat veel mensen beelddenkers zijn. Zij denken in plaatjes en beelden. Een tekening, een metafoor of een plaatje kan dan van grote betekenis zijn om tot inzicht of verandering te komen.

Bijvoorbeeld mensen die dyslexie hebben, kunnen veel baat hebben bij mindmaps om zo leerstof beter te onthouden. Op het moment dat je veel over jezelf leert, kan het prettig zijn om ‘plaatjes’ te zien.

Een andere inzicht dat we ontdekten is dat we vanuit ervaring zien dat ‘beelden’ echt bij je binnen kunnen komen. Wij werken dan ook graag met tekeningen, schema’s ter verduidelijking.

Vanuit Caritas Netwerk hebben wij EmoToons ontwikkelt. Een 40 tal cartoons waarop grappige soms confronterende emoties staan afgebeeld om je aan het denken te krijgen. Zowel voor jongeren als volwassenen helpen deze emotoons om stil te staan, bij wat je werkelijk beleeft om van daaruit te ontdekken, waar je nu precies last van hebt of waar je juist naar toe wilt. Een creatieve manier om inzicht te krijgen in welke emoties je gelijktijdig kunt ervaren.

In de toekomst hopen wij deze EmoToons in spelvorm uit te brengen. Maar voor nu trainen wij graag andere hulpverleners en teams hoe deze EmoToons te gebruiken.

NEEM CONTACT OP

Kunnen We Jou Ergens Mee Helpen?

NEEM CONTACT OP