Praktische informatie

Werkwijze

Kennismakingsgesprek
Voorafgaand aan het volgen van een begeleidingstraject wordt met de cliënt en of verwijzer een oriënterend, informatief intakegesprek gehouden. Dit gesprek kan telefonisch plaatsvinden, maar gebeurt veelal in de eerste ontmoeting zelf. In dit gesprek kun jij kijken of je een klik voelt met ons. Wij zullen (samen met jou) kijken welke begeleiding aansluit op de vraag , die je hebt.

Overeenkomst
Afhankelijk van welke begeleiding  je kiest, zal er wel of geen begeleidingsovereenkomst ondertekend worden. Bij Jeugdzorg Foodvalley trajecten en opleidingstrajecten is dit niet nodig, bij overige trajecten wordt een overeenkomst opgesteld. In overleg kan een overeenkomst door beide partijen ten allen tijde worden ontbonden, bij voorkeur na een laatste evaluatie.

Duur van het begeleidingstraject
De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvraag. Tijdens het traject zal steeds worden geëvalueerd of de gesprekken helpend zijn en of de juiste koers wordt gevaren.

Begeleidingstraject vanuit een opleiding
In het kader van een opleiding staat de duur van het traject vooraf al vast.

Begeleidingstraject in opdracht van een werkgever
In opdracht met je werkgever wordt vooraf afgestemd hoe lang het begeleidingstraject zal duren en op welke wijze besloten wordt tot eventuele verlenging.

Overige begeleidingstrajecten
Voor alle overige vormen van begeleiding en hulpverlening maken wij met jou (of met jou en je verwijzer) afspraken. Afhankelijk van de vraag, kijken we wat passend is. Elk traject is anders, soms zijn 2 tot 3 gesprekken voldoende. Vaker zien we dat meerdere gesprekken nodig is. Bij uitval van school is het mogelijk om meerdere momenten per week te komen.

Afronding
Aan het eind van elk begeleidingstraject ronden wij graag af met een evaluatie. Hierbij kunnen verwijzende instanties of belangrijke anderen voor jou aanwezig zijn.

Tarieven

Wij werken met verschillende tarieven. Deze zijn onderaan deze pagina te vinden en worden bepaald door welke begeleiding je wilt. Afhankelijk van de begeleiding, die je afneemt, factureren we rechtstreeks naar jou of naar een organisatie of werkgever.

Begeleiding die, via het sociaal team of CJG  is ingezet, factureren wij rechtstreeks naar Jeugdzorg Foodvalley.

Begeleiding in het kader van een opleiding, zoals bij (leer)supervisie en intervisie, wordt de factuur rechtstreeks naar de opleiding gestuurd. Ditzelfde geldt voor een intervisie, supervisie of een coaching traject in opdracht van je werkgever. Wij sturen (in overleg) de factuur rechtstreeks naar de organisatie, waar je werkzaam voor bent.

Begeleiding in de vorm van therapie, factureren we rechtstreeks naar jou. Afhankelijk van welke therapie je afneemt, is het soms mogelijk via je aanvullende verzekering een deel vergoed te krijgen. Dit kun je zelf checken bij jouw zorgverzekeraar. Marieke is aangesloten bij de NVAGT en bij de koepelorganisatie RBCZ. Kijk op de website Zorgwijzer.nl of je verzekering de therapie vergoed. Daarnaast zijn we allebei geregistreerd bij de LVSC als supervisor en Marieke ook als leersupervisor. Voor herregistratie als therapeut of voor je SKJ registratie is het belangrijk een erkende supervisor te kiezen, die verbonden is aan de LVSC.

Voor alle begeleidingsafspraken geldt dat afspraken, die niet 48 uur van tevoren zijn afgezegd, in rekening worden gebracht.

AGB code
Voor uw zorgverzekeraar zijn onze AGB codes van belang. Onze persoonlijke AGB-code en de AGB-code van onze praktijk staan vermeld op de factuur.

KVK- en btw-nummer
Deze registratiegegevens staan vermeldt op de factuur.

Registratiepunten

SKJ registratie
Voor je SKJ registratie kun je bij ons intervisie of supervisie begeleiding krijgen. Het is voor je SKJ registratie belangrijk om een erkende supervisor te kiezen, die verbonden is aan de LVSC. Wij zijn beiden als supervisor bij deze beroepsvereniging geregistreerd.

Herregistratie als therapeut
Voor herregistratie als therapeut (speltherapeut, muziektherapeut, psychomotore therapeut etc) kun je bij ons intervisie en supervisie begeleiding krijgen. Voor herregistratie is het belangrijk om voor een erkende supervisor te kiezen, die verbonden is aan de LVSC.

Registratie-eisen om supervisor te worden
Marieke is bij de LVSC ook als leersupervisor geregistreerd. In het kader van je opleiding tot supervisor, kun je bij haar leersupervisie volgen. De eisen tot registratie bij de LVSC als supervisor zijn de volgende; twee met goed gevolg afgesloten reeksen leersupervisie, de eerste van minimaal 15 zittingen, de tweede eventueel 12, die in een frequentie van (in principe) eenmaal per twee weken plaatsvinden. Per bijeenkomst geldt als minimale tijdsduur: één uur voor individuele supervisie, anderhalf uur voor een triade en twee uur voor een groepssupervisie van drie leersupervisanten. De reeksen moeten gegeven zijn door twee verschillende LVSC-geregistreerde leersupervisoren.

Verklaring tbv registratie
Iedere beroepsvereniging hanteert zijn eigen formulieren. De supervisant of intervisant dient hier zelf zorg voor te dragen. Wij zullen ze vervolgens ondertekenen.

Klachten en geschillen

Het kan zijn dat je over een aantal zaken niet tevreden bent. Wij horen dat graag terug! Wij staan open voor jouw feedback en willen daar graag van leren.

Als je een klacht hebt over de begeleiding die is geleverd, horen we dat graag terug. We nemen jouw klacht serieus en proberen om samen met jou tot een goede oplossing te komen. We nodigen je uit om met ons in gesprek te gaan. Als je het prettig vindt om iemand mee te nemen is diegene ook welkom!

Als je begeleiding krijgt, die valt onder de jeugdzorg

En je bent niet tevreden over het handelen van een van ons en je komt er na een gesprek met ons niet uit, dan kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. Je kunt een klacht alleen digitaal indienen, via de website van de SKJ.

Het is voor iedere betrokken partij wel belangrijk om de klacht zo helder en duidelijk mogelijk te omschrijven. De feiten en de exacte periode waarover de klacht gaat, moeten daarbij ook vermeld worden. Is jouw klacht goed omschreven, dan kan deze sneller in behandeling worden genomen. Je kunt hierbij hulp inschakelen. Een vertrouwenspersoon van AKJ biedt gratis ondersteuning bij het aanpassen en indienen van jouw tuchtklacht.

Aan jou en aan ons kan worden gevraagd of we open staan voor bemiddeling. Dit wordt eerst voorgesteld aan degene die een klacht heeft, aan jou dus, en vervolgens aan ons als jeugdprofessional. Een voordeel van bemiddeling is dat, als het slaagt, de afhandeling van de klacht sneller gaat. En we kunnen elkaar sneller beter begrijpen. Als dit niet lukt wordt je klacht voorgelegd aan het college van toezicht. Dit college streeft ernaar om klachten binnen zes maanden te behandelen. Er komt vervolgens een hoorzitting en uiterlijk zes weken na de hoorzitting wordt de uitslag schriftelijk per aangetekende post aan jou en aan ons als jeugdprofessional verzonden.

Als je begeleiding krijgt, die valt onder de WMO of zorgverzekering

En je bent niet tevreden over het handelen van een van ons, dan kun je klacht bekend maken aan een klachtenfunctionaris. In eerste instantie wordt gekeken of via gesprekken tot een oplossing gekomen kan worden. Dit is gratis en je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Vervolgens wordt bewaakt of gemaakte afspraken worden nagekomen.

Lukt het toch niet om eruit te komen, dan kun je je klacht bekend maken aan de SCAG (begeleiding vanuit Marieke) of aan de Zorgprofessional (begeleiding vanuit Marco). Bij beiden dient de klacht schriftelijk te worden ingediend. Als de klacht bij de geschilleninstantie komt, volgt er eerst een toetsing of de klacht ontvankelijk is. Zo ja, dan volgt er een zitting. De geschilleninstantie doet na de zitting een uitspraak waarover je in kennis gesteld wordt.

               

Uitsluitingscriteria

Caritas Netwerk wil betekenisvol zijn voor mensen met diverse hulpvragen. Wij hebben als missie om mensen in hun kracht te zetten, juist op momenten dat ze vastlopen. Wij staan open voor mensen met uiteenlopende problemen. Wij hebben onze eigen expertise en als aanvullende expertise nodig is, dan zullen wij dit kenbaar maken. Belangrijk is dat de zorg aansluit bij de hulpvraag. Wanneer er sprake is van één van onderstaande criteria kunnen we samen kijken of er een zorgaanbieder is, die beter aansluit.

  • Mensen met complexe psychiatrische problematiek waarbij (gesloten) opname passend zou zijn;
  • Mensen die ernstig psychotisch zijn;
  • Mensen met agressieproblemen, waar degene niet bereid is aan te werken en/of dit een risico vormt voor ons als hulpverleners.
  • Mensen die suïcidaal gedrag vertonen en onvoldoende begeleid kunnen/willen worden;
  • Mensen met een alcohol- en/of drugsgebruik die daardoor geregeld onder invloed zijn waardoor begeleiding niet of nauwelijks meer mogelijk is.
  • Mensen met een totale desoriëntatie van tijd, plaats en persoon.
  • Individuele begeleiding aan kinderenjonger dan 10 jaar.

Naast bovenstaande uitsluitingscriteria moeten cliënten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Er moeten ontwikkelkansen zijn.
  • Er moet sprake zijn van motivatie (mag in het begin extrinsiek zijn).

Toepassing

Tijdens het intakeproces wordt getoetst op de vastgestelde uitsluitingscriteria.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en informatie Caritas Netwerk

1. Definities
Cliënt (en het gezinssysteem): degene die indicatie krijgt via de jeugdwet, WMO of particulier.
Zorgaanbieder: Caritas Netwerk.
Begeleidingsplan: het plan dat we gezamenlijk maken om te werken aan jouw doelen.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zorg en afspraken tussen de zorgaanbieder en de cliënt. In dien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van deze voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

3. Duur
De cliënt krijgt begeleiding als het begeleidingsplan is ondertekend. De begeleiding geldt net zo lang totdat het weer opgezegd wordt door de cliënt of door Caritas Netwerk of zo lang als de indicatie geldig is of zolang is afgesproken.

4. Beëindiging en opzegging
De cliënt kan op elk moment (na overleg) de begeleiding die hij vanuit Caritas Netwerk ontvangt weer opzeggen. Als de cliënt geen recht meer heeft op zorg doordat de indicatie verlopen is, stopt de zorg. Als de cliënt zich niet aan de afspraken die in dit document staan houdt, maakt Caritas Netwerk dit bespreekbaar en kan de zorg stopzetten.

5. Zorgvuldigheid en uitgangspunten
We willen de cliënt in zijn kracht zetten en ontwikkelkansen ontdekken en activeren. Onze begeleiding is erop gericht de cliënt te laten stilstaan bij zijn situatie, om te leren accepteren waar geen invloed op is (op dat moment) en om daarnaast zoveel mogelijk zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, vaardigheden en toekomstperspectief te geven om te kunnen functioneren in de maatschappij. De cliënt draagt ten alle tijde zelf de verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Wij behandelen de cliënt met respect en willen rekening houden met zijn/haar levensbeschouwing. Wij hebben als uitgangspunt om ons meerzijdig partijdig op te stellen ten opzichte van de cliënt (en het gezinssysteem).

6. Kwaliteit
De cliënt heeft zelf grote invloed of de doelen behaald worden. Vanuit Caritas Netwerk doen wij ons best om deskundige begeleiding te bieden. Gezamenlijk zullen wij eraan werken om de vooraf opgestelde doelen te verwezenlijken, zonder het resultaat te kunnen garanderen. Vooraf wordt besproken hoe het begeleidingstraject eruitziet, wat deze kost en wat er verwacht wordt van de cliënt en wat hij/zij van ons kan verwachten. De begeleiding zal regelmatig worden geëvalueerd.

7. Verplichtingen van de cliënt
De cliënt is verplicht om alle informatie die belangrijk is voor ons om te weten, op tijd te geven. De cliënt zorgt ervoor dat de informatie die hij geeft, klopt. Wij verwachten dat de cliënt de afspraken die we maken nakomt, en dat hij iets doet met de tips en adviezen die hij krijgt en gemotiveerd is om te werken aan de gestelde doelen.

8. Dossiervorming, geheimhouding en privacy
We houden een dossier bij met informatie over de cliënt en de begeleiding die hij krijgt. De zorgaanbieder verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de cliënt geen (inzage in) gegevens over de cliënt aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bij ernstige dingen, die wel bekend gemaakt moeten worden). De cliënt heeft recht op inzage van het dossier met betrekking tot het begeleidingsplan en evaluaties. De regelgeving volgens de WGBO wordt hierin gevolgd. Zie ons privacy protocol.

9. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor eventueel door de cliënt geleden schade is beperkt tot de schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld van de zorgaanbieder. Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking als de zorgverlener ertegen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.

10. Tarieven en wijzigingen
De begeleiding kan aangevraagd en bekostigd worden via een indicatie, beschikking, verwijzing of bepaling vanuit de jeugdwet of WMO of particulier (waarbij in een aantal gevallen de aanvullende verzekering deels vergoed). Bij een indicatie wordt de begeleiding in de meeste situaties via ZIN (Zorg in Natura) bekostigd. Dit staat in het plan van aanpak van het ST of het begeleidingsplan van Caritas Netwerk, die de cliënt (of ouders of wettelijk vertegenwoordiger) ondertekend heeft. Afzegging moet minimaal 24 uur van tevoren anders is de cliënt zelf verantwoordelijk voor de betaling van de afgesproken begeleidingsuren. De tarieven kunnen elk jaar worden gewijzigd. Hierbij zijn de geldende tarieven van de desbetreffende gemeente leidend bij begeleiding vanuit de WMO of jeugdwet.

11. Betaling, facturatie en eigen bijdrage
Elke maand ontvangt de gemeente (Jeugdwet en WMO) of cli nt (particulier) een declaratie of factuur, die binnen 2 weken betaald dient te worden. Bij begeleiding vanuit de WMO dient een eigen bijdrage betaald te worden. Deze wordt bepaald en geint door het CAK.

12. Vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris
Een cliënt die vindt dat hij/zij op een ongewenste manier wordt bejegend of vindt dat de gegeven begeleiding niet is wat is afgesproken kan dit het beste bespreken met zijn hulpverlener. Als dit niet kan of niet lukt dan kan in eerste instantie met het AKJ (www.akj.nl) contact opnemen. Zij beschikken over onafhankelijke vertrouwenspersonen. Als vervolgstap kan met de SCAG (www.scag.nl) of de Zorgprofessional (www.zorgprofessional) of het SKJ (www.skj.nl) contact opgenomen worden om een klacht in te dienen. Deze worden in de meeste gevallen binnen 6 weken afgehandeld. Zie ons klachtenprotocol.

Privacy 

Vanuit Caritas Netwerk willen wij zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens. Als zorgorganisatie vallen wij onder de AVG (wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens) en de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Beide wetten zorgen ervoor dat er met jouw privacy zorgvuldig wordt omgegaan.

Als je bij ons begeleiding krijgt, dan houden we een dossier van je bij en hebben we gegevens van je nodig voor het financieel afhandelen van de begeleiding. Je persoonsgegevens worden 20 jaar bewaard na afsluiting van de begeleiding. Tenzij je schriftelijk een verzoek doet tot vernietiging van je dossier. De persoonsgegevens, die nodig zijn voor financiële afhandeling kunnen niet op verzoek worden vernietigd. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard.

De gegevens uit je dossier delen wij alleen met derden na toestemming van jou (of je wettelijke vertegenwoordiger). Wij vragen aan jou (of je wettelijk vertegenwoordiger) om het formulier ‘toestemmingsverklaring uitwisselen gegevens’ te ondertekenen, als het voor jouw ontwikkeling en begeleiding belangrijk is om gegevens met anderen te delen.

Je hebt recht op inzage in je dossier. Ook heb je het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan je dossier. Samen met jou maken we een begeleidingsplan, die jij zelf (en je wettelijk vertegenwoordiger) ondertekent. Dit plan evalueren we ieder half jaar en komt in je dossier.

Indien sprake is van een verwijzer, zullen we dit plan met de verwijzer ieder half jaar evalueren, waarbij gekeken wordt naar de voortgang of verlenging van een indicatie. Hiermee ga je akkoord als je gebruik maakt van een beschikking vanuit de Jeugdhulp of WMO.

Hier kun je ons uitgebreide privacy statement vinden.

Verwijsindex

De VIR (verwijsindex risicojongeren) is een digitaal systeem bedoeld om hulpverleners die werken met dezelfde jongere met elkaar in contact te brengen. Op deze manier wordt voorkomen dat meerdere organisaties die met dezelfde jongere werken langs elkaar heen werken. De hulpverlening kan zo in het belang van de jongere zelf beter worden afgestemd. Wij maken gebruik van de VIR als we zorgen hebben omtrent een jongere en we duikgedrag zien bij de jongere en/of ouders. We hoeven hiervoor geen toestemming te hebben om te melden maar zijn wel verplicht dit mede te delen aan ouders en de jongere (bij 12 jaar en ouder) Bij 16 jaar en ouder is alleen het informeren aan de jongere zelf verplicht. 

Een melding aan de VIR bevat alleen beperkte persoonsgegevens van de jongere (naam, geslacht, geboortedatum) en de gegevens van de professional. De Verwijsindex vermeldt nooit wat er aan de hand is, alleen dát er professionals betrokken zijn. Via het systeem kunnen hulpverleners dan met elkaar contact zoeken. 

Meldcode

Als zorgorganisatie vallen wij onder de wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit Caritas Netwerk werken wij (indien nodig) met de meldcode en de verwijsindex. Wij zijn hierin altijd transparant naar onze cliënten en andere belanghebbenden. 

Een meldcode is een stappenplan dat professionals ondersteunt bij het signaleren van en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Voordat er gemeld gaat worden is er altijd overleg met ouders en jongere. Dit staat beschreven in stap 4. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de rijksoverheid: 

HKZ kleine organisaties

Caritas Netwerk beschikt over een kwalitatief zorgmanagementsysteem. Hiermee voldoet ze aan de voorwaarden voor kwalitatieve zorg op het bieden van (gespecialiseerde) begeleiding aan jongeren, (jong)volwassenen, binnen hun (gezins-) systeem.

Supervisie

€100,- per uur

Leersupervisie

€110,- per uur

Intervisie

in overleg

Gestalttherapie

€90,- per uur

Coaching

€90,- per uur

Begeleiding vanuit de jeugdwet

Code 45A53

Begeleiding vanuit de WMO

Code 02A16 en 02A19

Meer Informatie Over Onze Tarieven?

NEEM CONTACT OP