Supervisie

Supervisie
Supervisie is een begeleidingsvorm voor professionals. Het is een persoonlijke vorm van leren, waarin jij als professional centraal staat. De supervisor helpt de supervisant om inzicht te krijgen in het eigen professionele handelen en te zoeken naar handelingsalternatieven, waarbij congruentie plaatsvindt tussen hoofd, hart en handelen. Supervisie is onder andere geschikt voor professionals in een mensgericht beroep die:

  • Zich verder willen bekwamen in hun beroep, door meer zicht te krijgen op persoonlijk functioneren.
  • Die vastlopen in de uitvoering van hun werk en dat willen veranderen.
  • Of meer balans willen krijgen tussen prive en werk.
  • Voor een nieuwe uitdaging in hun werk staan.
  • Meer zicht willen verwerven in hun denken, voelen, willen en handelen in de uitoefening van hun beroep.
  • Hierdoor inzicht te krijgen in hun werkgedrag en bereid zijn te experimenteren met een vernieuwende/andere houding in het werk.

Supervisie bestaat uit een reeks van 10 tot 15 bijeenkomsten, die om de 2 a 3 weken plaatsvinden. Een individuele bijeenkomst duurt één uur. Het is ook mogelijk om supervisie in een triade (1,5 uur) of in een groep (2,5 uur) te doen. Iedere bijeenkomst wordt een actuele werksituatie op methodische wijze besproken. Hierin wordt gekeken naar het persoonlijke leerproces van de supervisant. Vooraf aan de zitting wordt deze werksituatie aangeleverd, samen met een reflectieverslag over het geleerde in de vorige bijeenkomst.

Voor supervisanten met een SKJ-registratie levert het doorlopen van een supervisietraject  bij ons punten op voor een (her)registratie bij het SKJ. Een verklaring wordt hiertoe bij de laatste bijeenkomst afgegeven. Voor vaktherapeuten geregistreerd bij de FVB levert een supervisietraject van 12 bijeenkomsten van een uur, 48 punten op. Een verklaring wordt hiertoe bij de laatste bijeenkomst afgegeven.

Leersupervisie
Leersupervisie wordt gegeven aan SIO’s (supervisoren in opleiding). In leersupervisie ontdek en ontwikkel je je eigen leerproces. Theorie, nieuwe vaardigheden, eigen stijl, eigen stijl persoonlijke thema’s komen aanbod in leersupervisie. Het doel van leersupervisie is om de beroepscompetenties van de supervisor te ontwikkelen op supervisorische wijze, waarbij steeds het accent ligt op wie jij bent en wat maakt dat jij handelt zoals je handelt.

Dit stil staan bij je denken, je voelen, stil staan bij wat jij wilt, helpt om verbinding te maken met je hoofd, hart en handen om zo te komen tot een beter functioneren als professional en als persoon.

De supervisiemethodiek staat in leersupervisie centraal. Daarnaast maken we graag gebruik van diverse invalshoeken vanuit de transactionele analyse, de positieve psychologie, het oplossingsgerichte werken, de gestaltmethodiek en de ervaringsgerichte methodiek.

Om te kunnen voldoen aan de eisen van de LVSC moet een SIO in jaar 1 en 2 van zijn opleiding leersupervisie ontvangen bij een LVSC geregistreerde leersupervisor. Leersupervisie wordt meestal gegeven in een groep van 3 supervisanten. Het is ook mogelijk om leersupervisie individueel of in een triade te doen. Leersupervisie in jaar 1 bestaat uit een reeks van 15 bijeenkomsten. Leersupervisie in jaar 2 uit een reeks van 12 bijeenkomsten.

Intervisie
Intervisie wordt gegeven aan groepen professionals, die gelijken van elkaar zijn. Dit kan in het kader van een opleiding maar ook met collega’s vanuit dezelfde organisatie.

Intervisie is een werkvorm die gebruik maakt van de deskundigheid van de deelnemers. Tijdens intervisie doe je een beroep op je collega’s om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie (of binnen de opleiding) wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.

Op het niveau van de organisatie is intervisie een krachtig instrument voor het verbeteren van teams en het deskundigheidsniveau in de organisatie. De deelnemers ontwikkelen door het deelnemen aan intervisie; persoonlijke deskundigheidsbevordering, bewustwording van eigen invloed en eigen positie, zowel ondersteuning als inspiratie van collega’s.

Een intervisiegroep heeft 3-6 deelnemers. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. De deelnemers hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar er mag geen sprake zijn van een gezagsrelatie.

De deelnemers brengen beurtelings actuele ervaringen in. Onderling wordt hulp aangeboden met het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren. De intervisor biedt diverse intervisiemethoden aan, waarbij de intervisanten kunnen aangeven welke bij hen aansluit. In overleg wordt bepaald hoeveel bijeenkomsten wenselijk zijn.

Intervisie bij Caritas Netwerk is een geregistreerde intervisie en kan je voor het SKJregister punten opleveren. Het SKJ geeft hierbij wel voorwaarden aan. Wij bieden maatwerk voor jou of je organisatie. De intervisie kan zo wel bij ons in de praktijk als op locatie plaatsvinden. Een verklaring wordt hiertoe bij de laatste bijeenkomst afgegeven.

NEEM CONTACT OP

Coaching

Coaching professionals
Bij coaching werken we aan vooraf geplande concrete doelen, waar jij verbetering in wilt zien. Deze trajecten kunnen heel kort zijn, maar ook verspreid over langere tijd plaatsvinden. In de coaching maken we gebruik van verschillende methodieken, die we ons eigen hebben gemaakt door onze verschillende opleidingen en werkervaringen. Hierbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij jouw leerbehoefte en leerstijl. Als de coaching in opdracht van een werkgever gebeurt dan overleggen we samen met de werkgever en de coachee over de doelen. Indien nodig en vooraf afgesproken geven we een terugkoppeling in een eindevaluatie.

Coaching in een privésituatie
Soms kun je net even dat kleine zetje gebruiken om ergens (op een andere manier) mee om te gaan. Meestal bestaat coaching in een privésituatie uit een kleiner aantal sessies of meerdere sessies verspreidt over langere tijd. Samen werken we aan de gewenste doelen op een wijze die bij jou past. Coaching in een privésituatie is niet direct gericht op de oorzaak van het probleem (duikvlucht in het verleden) maar samen oplossingsgericht zoeken naar helpende alternatieven.

NEEM CONTACT OP

Hulpverlening

Speltherapie
Speltherapie is een vorm van therapie waarin vanuit een cliëntcentered grondhouding wordt gewerkt met beeldcommunicatie. Waar het oorspronkelijk ontwikkeld is voor jonge kinderen, zetten wij de kracht van beeldcommunicatie in bij jongeren en volwassenen. Speltherapie kan goed werken voor mensen met traumatische ervaringen, emotionele problemen en/of sociale problemen.

Ook sluit deze (vaak creatieve en visueel ingestelde) vorm van therapie goed aan bij mensen, die niet ‘alleen maar’ willen praten, maar vooral willen doen. Door het doen van oefeningen en door het neerzetten van spelbeelden, deze vervolgens bespreken, kun je vaak beter ervaren waar je tegen aan loopt en waar de oplossing zit. De beelden spreken vaak voor zich om aan je doelen te werken en tot herstel en ontwikkeling te komen.

Psychosociale therapie
Afhankelijk van je vraag en van de oorzaak, geven wij individuele therapie of therapie samen met je partner (relatietherapie) of met je gezin (gezinstherapie).

Individuele therapie
Individuele therapie is voor iedereen, die vastloopt in het leven. Geen mens maakt alleen de leuke, plezierige kanten van het leven mee. Soms blijf je aanlopen tegen angsten, onzekerheid of problemen in je werk of relaties. Soms kunnen heftige gebeurtenissen zoveel impact op je leven hebben, dat ondanks wilskracht, ondanks ontwijken, ze toch je leven gaan bepalen.

Op zo’n moment is het helpend om inzicht te krijgen, nieuwe ervaringen op te doen, zodat je op een andere manier kunt omgaan met wie jij bent of hetgeen jij hebt meegemaakt.

Door stil te staan bij jouw patronen, jouw manier van leven, ontdek je gedurende de therapie wat wel en niet helpend voor jou is en wat nodig is om anders met je problemen om te gaan om zo steeds meer jezelf te worden (in relatie tot je omgeving). In de therapie wordt gebruik gemaakt van het hier en nu en het opdoen van nieuwe ervaringen binnen de therapie. De therapeut helpt je om meer bewust te worden van wat je voelt. In plaats van je gevoel te negeren, wordt dat wat je ervaart juist naar de voorgrond gebracht.

Relatietherapie
Elke relatie kent zijn ups en downs, dit hoort bij een relatie. Wanneer conflicten, ontevreden gevoelens, onbegrip, eenzaamheid blijven terugkomen binnen de relatie, is het goed om te kijken wat jullie verder kan helpen. Vaak is het makkelijker om naar de ander te wijzen. In een relatie hebben beiden een aandeel, hier wordt dan ook in de gesprekken bij stil gestaan. Soms kan je al jaren lopen met een gevoel dat het niet lekker gaat, soms kan een ingrijpende gebeurtenis je relatie op zijn kop zetten.

Binnen een relatie nemen partners ieder hun eigen plek in. Ze zijn beide autonoom en beide in verbinding met elkaar. Hoe blijf je trouw aan jezelf en hoe blijf je in verbinding met de ander? In relatietherapie kijken we met elkaar hoe jullie met elkaar en met jezelf omgaan, kijken we naar de manier waarop jullie communiceren en wat onderliggende oorzaken, emoties en pijnpunten kunnen zijn.

Gezinstherapie
Gezinstherapie kan goed zijn voor mensen, die als gezin ervaren dat ze er niet uitkomen, maar ook voor mensen die, een individueel probleem hebben, maar wel deel uit maken van een gezin(systeem). Juist omdat een gezin soms de oorzaak kan zijn van de klachten of problemen. Het gezin kan soms de problemen in stand houden, maar nog belangrijker en mooier; het gezin ook vaak (deel van) de oplossing worden.

Vaak zien we dat ‘ live events’ zoals; overlijden, ziekte, scheiding, geboorte, verandering van baan, invloed hebben op iemand individueel en tegelijkertijd op het gezin. Als bijvoorbeeld een gezinslid ziek is, heeft dat niet alleen gevolgen voor degene zelf, maar voor het hele gezin. Wat betekent de ziekte voor ieder gezinslid persoonlijk en hoe kun je als gezin elkaar hierin tot steun zijn?

Ook kan een verschil in visie op normen en waarden, jongeren die zich willen losmaken van thuis of een gezinslid met diagnose, voor veel spanningen en problemen in een gezin zorgen. Het kan zijn dat je hier (met hulp van vrienden of familie) toch niet uitkomt. Ook dan is het belangrijk om te ontdekken wat dit voor ieder gezinslid persoonlijk betekent en wat dit betekent voor het hele gezin.

Begeleiding en behandeling

Jongeren
Wij bieden begeleiding en behandeling aan jongeren, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In onze praktijk komen veel jongeren, die thuis of op school vastlopen.

De oorzaken hiervan zijn zeer divers. Er kunnen heftige gebeurtenissen in iemands leven hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld een verhuizing, een ongeluk, ziekte en daardoor niet alles meer kunnen doen, wat je zou willen doen. Ook kan het zijn dat er iets met iemand in de naaste omgeving (is) gebeurd. Bijvoorbeeld ouders die scheiden, een naaste, die ernstig ziek is, of is komen te overlijden. Een familie lid, die een diagnose (ADHD, ODD, ASS, depressie) heeft en waar jij mee wilt leren omgaan. Of je hebt zelf een diagnose en wilt leren hoe je het beste je kwaliteiten kan inzetten en leren omgaan met dat wat moeilijker gaat.

Onze insteek is krachtgericht werken (versterken wat al goed gaat) en helpen anders om te gaan met de dingen de moeilijk zijn. Het accent in onze begeleiding ligt op doen! We maken gebruik van aansprekende activiteiten, waarbij we kijken welke de voorkeur van de jongere heeft. Wij zetten deze activiteiten in om een transfer te maken naar wat er te leren is in het dagelijks leven. Doordat dit op vaak ontspannen wijze gebeurt, merken we dat de jongeren open staan en met plezier aan zichzelf (leren) werken.

De begeleiding geven wij in onze praktijkruimte, in Sport & Health center Tesqua, in het bos of op de hei.

Onze praktijkruimte biedt voldoende ruimte om begeleiding te geven door middel van spel, muziek, (vecht)sporten, bewegingsoefeningen, beeldcommunicatie, maken van steigerhouten meubels. In Tesqua kunnen we gebruik maken van diverse sporten zoals squashen en tennis, fitnessen, cardio, (kick)boksen en meer. In het bos of op de hei kunnen we wandelen, mountainbiken of andere oefeningen doen.

Verwijzing Sociaal Team en CJG of uit de WMO
Vanuit onze praktijk hebben we een contract met Jeugdhulpregio FoodValley. Dit maakt het voor Sociale Teams, CJG’s of de WMO uit de regio mogelijk om direct naar ons door te verwijzen.
We werken vanuit de productcode 45A04, 45A14 en 45A53 vanuit de Jeugdzorg. En met de codes 02A16 en 02A19 vanuit de WMO.

NEEM CONTACT OP

Heb je vragen?

NEEM CONTACT OP